ARIE NATURALA PROTEJATA SITUL ROSCI0400 SIEU-BUDAC

In jos

ARIE NATURALA PROTEJATA SITUL ROSCI0400 SIEU-BUDAC

Mesaj Scris de Admin la data de Sam Mar 03, 2012 4:18 pm

INCEPIND CU 29.11.2011 O MARE PARTE DIN SIEU SI BUDAC AU DEVENIT ARIE NATURALA PROTEJATA
ACEASTA DESIGUR PRESUPUNE UN NOU REGULAMENT CONFORM
Ordinul 159/1266 din 24 iunie 2011 privind pescuitul in ariile naturale protejate

Ordin
privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate

Având în vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi nr. 181.246 din 13 aprilie 2011 al Direcţiei biodiversităţii din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi consultările cu organizaţiile din domeniul pescuitului, in temeiul:
- art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1^1) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, cu modificările ulterioare;
- art. 21 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011;
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi Ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:
ART. 1. - (1) Se aprobă condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.
(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor naturale protejate, se face de către administratorii resursei acvatice vii, în condiţiile legii.
(3) În scopul atingerii obiectivelor de protecţie şi asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv în perimetrul acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
ART. 2. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se face cumulativ:
a) în baza autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii;
b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
c) în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberate, după caz, de acesta sau de către asociaţiile de pescari portivi.
(2) Pentru avizul prevăzut la alin. (1) nu se percepe tarif.
(3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se face în baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(4) Asociaţiile de pescari sportivi legal constituite care deţin autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv pe zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în condiţiile şi cu respectarea obligaţiilor stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
(5) La solicitarea asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite, înscrise în Registrul unic de evidenţă a asociaţiilor de pescari sportivi, care funcţionează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor în vigoare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociaţii pe bază de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.
ART. 3. - (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a emis autorizaţii de pescuit recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 şi a condiţiilor înscrise în autorizaţie stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevăzut la art. 2 alin. (1).
(2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizaţii, precum şi în zonele care nu fac obiectul autorizării conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011
pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv emis şi eliberat de administratorul resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.
(3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi asociaţiilor de pescari sportivi harta cu zonele în care este permis pescuitul sportiv/recreativ şi orice alte restricţii privind desfăşurarea acestei activităţi în perimetrul ariei naturale protejate, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
(4) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi asociaţiile de pescari sportivi autorizate au obligaţia de a comunica persoanelor pentru care au eliberat/eliberează permise de pescuit recreativ/sportiv informaţiile transmise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform obligaţiilor stabilite la alin. (3).
ART. 4. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.
ART. 5. - (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei, "Delta Dunării" este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe zone din ariile naturale protejate în care resursa acvatică vie este administrată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011.
ART. 6. - (1) Pentru zonele în care resursa acvatică vie este administrată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor şi autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizaţiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum şi lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", procedura privind emiterea şi eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aprobă prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
ART. 7. - (1) Pescuitul recreativ/sportiv în ariile naturale protejate se practică pe baza regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv prevăzut în anexa nr. 2 şi a regulamentului propriu stabilit de asociaţiile de pescari sportivi, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de management şi/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
(2) Asociaţiile de pescari sportivi au obligaţia să elaboreze regulamentul propriu cu respectarea măsurilor speciale pentru conservarea speciilor sălbatice şi habitatelor naturale sau utilizarea durabilă a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate, stabilite prin planurile de management şi/sau regulamentele ariilor naturale protejate aprobate în condiţiile legii.
ART. 8. - (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(2) În zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de administratorul resursei acvatice vii, situate în arii naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practică numai în zonele în care este permisă această activitate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.
ART. 9. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, după caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control şi inspecţie şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza constatărilor personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 50 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, dacă sunt încălcate prevederile acestei ordonanţe de urgenţă.
ART. 10. - Administratorul resursei acvatice vii are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
ART. 11. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely

* Publicat în Monitorul Oficial nr.511 din 19 iulie 2011
avatar
Admin
Admin

Mesaje : 47
Data de înscriere : 06/04/2011
Localizare : Bistrita

http://asociatiaesc.forumz.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum